• Rada Rodziców - informacje ogólne

    • Rok szkolny 2022/2023

     Wysokość składki na rok szkolny 2022/2023 wynosi 40 zł od dziecka.

     Składki na radę rodziców należy wpłacać u wychowawców klas.

     Dodatkowo, ustalono możliwość wpłat na Radę Rodziców bezpośrednio przez Rodziców na konto.   Bank Spółdzielczy w Łańcucie, Nr konta RR: 54 9177 0008 3001 0005 6414 0001

     Wpłatę należy koniecznie opatrzyć opisem: imię, nazwisko dziecka i klasa.

      

      

     Ogólne Warunki Ubezpieczenia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Albigowej na rok szkolny 2022/2023:

     owu_edu_plus_2022_ZSP_ALBIGOWA.pdf

     druk_zgloszenia_roszczenia_2022.pdf

     druk_zgloszenie_roszczenia_wzor_2022.pdf

     Ubezpieczenie uczniów -  50 zł od osoby, grupa ubezpieczeniowa InterRisk.

     Termin wpłat do końca września 2022 r.

      

      

      

     Skład Rady Rodziców:

     Przewodniczący:        

     Z-ca:                           

     Skarbnik:                    

     Sekretarz:                   

     Członek:                       

     Członek:                        

     Komisja Rewizyjna:
     
     
     

     CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW (wyciąg z regulaminu):

     „Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców i uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli
      i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

     Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

     1. pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
     2. zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
     3. formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
     4. finansowe i organizacyjne wspieranie działalności statutowej Szkoły,
     5. wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
     6. organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy”

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
   • +48 17 2267191
   • 37 – 122 Albigowa 489 woj. podkarpackie Poland
   • 815-181-06-75
   • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
 • Galeria zdjęć

   brak danych