• OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

   Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

   Do budynku prowadzą 2 wejścia poprzedzone schodami oraz podjazdami dla osób niepełnosprawnych, które umożliwiają bezpieczny wjazd wprost do drzwi wejściowych.

   Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

   Budynek nie jest wyposażony w windę. Korytarze szerokie bez przeszkód ograniczających poruszanie się.

   Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   Przy wejściu głównym Obecnie nie dysponujemy innymi pochylniami, platformami, informacjami głosowymi ani pętlami indukcyjnymi.

   Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Miejsce takie znajduje się na parkingu przy hali sportowej i jest specjalnie oznakowane. Znajduje się w pobliżu wejścia do budynku.

   Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Do budynku możesz wejść z psem asystującym.

   Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub słabo słyszącą w przyszłości będziesz mógł złożyć wniosek o umówienie spotkania i zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się: PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). O możliwości składania wniosków poinformujemy, gdy nawiążemy współpracę z tłumaczem.

   Inne informacje.

   Toalety znajdujące się na parterze i wszystkich piętrach nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

    

   OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.spalbigowa.pl

   Status pod względem zgodności:

   Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodne z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

   Treści niedostępne:

   Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

   a) niezgodność z [przepisami krajowymi]

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

   b) nieproporcjonalne obciążenie

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
    • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

   c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,  

   Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

   Oświadczenie sporządzono dnia: 26.09.2023 r.

   Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:26.09.2023 r.

   Publikacja strony internetowej i istotne jej zmiany:

   Data publikacji strony internetowej: 01.09.2012 r.

   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 17.09.2020 r.

   Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej:

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej, w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego to jest Decyzji wykonawczej: Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego, Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Skróty klawiaturowe

   Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury nie mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

   Mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści

   Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące oraz nie korzystające z technologii asystujących:

   • zmiana wielkości czcionki
   • zmiana kontrastu

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej.

   Nawiązać kontakt można dzwoniąc na numer telefonu 172267191 pisemnie na adres: 37-122 Albigowa 489. Oraz drogą elektroniczną na adres e-mail: zsalbigowa@op.pl.

   Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, określ dogodny sobie sposób przedstawienia tej informacji.

   Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub innego jej elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

   Twoje żądanie powinno zawierać:

   • Twoje dane osoby zgłaszającej żądanie,
   • wskazanie, której strony internetowej żądanie dotyczy
   • preferowany sposób kontaktu.

   Zrealizujemy Twoje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym wystąpiłeś z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, poinformujemy Cię o tym. Realizacja żądania w tej sytuacji będzie możliwa w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia, w którym wystąpiłeś z żądaniem.

   W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

   Postępowanie odwoławcze

   W przypadku, gdy odmówimy Ci realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

  • Napisz do nas

   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
    • +48 17 2267191
    • 37 – 122 Albigowa 489
     woj. podkarpackie
     Poland
    • 815-181-06-75
    • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
  • Galeria zdjęć

    brak danych