• Deklaracja dostępności

   Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://www.spalbigowa.pl.
    

   DANE PODMIOTU:

   Nazwa podmiotu: Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej 

   Nazwa strony internetowej: strona internetowa Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej 

   Adres strony internetowej: https://www.spalbigowa.pl

   Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
   Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-05

    

   Oświadczenie – status pod względem zgodności:

   Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

   • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
   • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

   Wyłączenia:

   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

   Dodane uzgodnienia

   • dodatkowa wersja dla słabowidzących,
   • możliwość zwiększenia rozmiaru czcionki.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Przygotowanie deklaracji:

   Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-16

   Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-02-05

   Deklarację sporządzono na podstawie:  samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE:

   Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Adam Hoły

   e-mail osoby kontaktowej: zsalbigowa@op.pl

   Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 172267191

    

   SKARGI I ODWOŁANIA:

   Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Albigowej

   Adres organu odwoławczego: 37-122 Albigowa 489

   Adres e-mail organu odwoławczego: zsalbigowa@op.pl

   Telefon organu odwoławczego: 172267191

    

   Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

    

   Dostępność architektoniczna:

   1. Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, który umożliwia bezpieczny wjazd wprost do drzwi wejściowych szkoły otwieranych ręcznie.
   2. Budynek szkolny jest wielopoziomowy (piwnica, parter oraz pierwsze i drugie piętro) - na poszczególne kondygnacje prowadzą schody, brak jest windy.
   3. W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, itp.
   4. Przed budynkiem szkoły, na placu przylegającym do hali sportowej będącej integralną częścią szkoły znajduje się parking, na którym wydzielono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem..
   6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

    

   INFORMACJE DODATKOWE I INNE DOŚWIADCZENIA:

   Brak
    
   APLIKACJE MOBILNE

   Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

    

    

    

    

  • Napisz do nas

   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
   • Kontakty

    • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Albigowej
    • +48 17 2267191
    • 37 – 122 Albigowa 489 woj. podkarpackie Poland
    • 815-181-06-75
    • Adres skrytki Szkoły Podstawowej w Albigowej na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to /SPAlbigowa/SkrytkaESP. Skrzynka zawiera formularz elektroniczny o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, za pomocą którego można zwrócić się z każdą sprawą należącą do zakresu działań Szkoły.
  • Galeria zdjęć

    brak danych